Plan gospodarenja otpadom - NACRT PLANA

KLASA : 022-05/16-01/36
URBROJ : 2177/05-02-16-1
Kaptol, 23. svibnja 2016. godine.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129705, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) te članka 47. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 03/09, 02/13 i 06/13), Općinski načelnik Općine Kaptol donosi slijedeću

O D L U K U

o javnom izlaganju nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol


I.

Ovom Odlukom stavlja se na javni uvid Plan gospodarenja otpadom Općine Kaptol, izrađen od starne tvrtke Hidroplan d.o.o. za izgradnju i konzalting iz Zagreba.

II.

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol, kao i iznošenje mišljenja, prijedloga i prmjedbi na isti mogu se obaviti svaki radni dan, počevši od 25. svibnja 2016. godine do 25. lipnja 2016. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Kaptol, Školska 3, Kaptol, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 15:30 sati

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine Kaptol“.


Općinski načelnik:

Mile Pavičić, ing. v.r.

 

pdfNACRT- Plan gospodarnja otpadom Općine Kaptol.pdf(6,36 MB)