broj 3/2014


AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu (Opći dio: pdfprihodi, pdfrashodi, poseban dio: pdfrashodi).
2. pdfOdluka o prihvaćanju ponude za kupnju nekretnina.
3. pdfZaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period od 01.01.-30.06.2014.g.
4. pdfZaključak o prihvaćanju Sporazuma o uspostavi reciklažnih dvorišta.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. pdfPravilnik za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Općini Kaptol.
2. pdfIzvješće o radu za period od 01.01.2014. godine do 30.06.2014. godine.
3. pdfIzmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu.
4. pdfSuglasnost Komunalcu Požega d.o.o. na prijedlog Plana uspostave reciklažnih dvorišta
5. pdfZaključak o dodjeli financijske potpore Josipu Baljaj.
6. pdfZaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bilanović.
7. pdfZaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Pajić.
8. pdfZaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba.
9. pdfZaključak o dodjeli financijske potpore Župi sv. Petra i Pavla apostola Kaptol.
10.pdfZaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (Mrtvačnica Alilovci.
11.pdf Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (Mrtvačnica Ramanovci).
12. pdfZaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (dom N. Bešinci).
13. pdfZaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (Mrtvačnica Kaptol).
14. pdfZaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (društvena zgrada Kaptol).
15. pdfZaključak o dodjeli financijske potpore Županijskoj udruzi za organizaciju natjecanja orača.