broj 8/2020

od. 22.12.2020.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2018/2, z.k.ul.70 u k.o. Doljanovci.
2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2275/2, z.k.ul.751 u k.o. Kaptol.
3. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi.
4. Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2021. godini.
5. Odluka o sklapanju Povelje prijateljstva Općine Kaptol i Općine Lumbarda.
6. Odluka o davanju suglasnosti Ivani Marijanović za nastavak izgradnje stambeno poslovne zgrade na k.č.br 1530/2 u k.o. Kaptol.
7. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Kaptol u 2020. godini.
8. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021.g.-2023.g
9. Proračun Općine Kaptol za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
10. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu.
11. Program korištenja sredstva od zakupa prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kaptol za 2021. godinu.
12. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Kaptol za 2021. godinu.
13. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2021. godinu.
14. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2021. godini.
15. Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Kaptol u vrtićima drugih JLS u 2021. godini.
16. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2021. godini.
17. Socijalni plan Općine Kaptol za 2021. godinu.
18. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2021. godinu.
19. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2021. godinu.
20. Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kaptol za 2021. godinu.
21. Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Kaptol.
22. Program održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Kaptol.
23. Strategija upravljanja imovinom Općine Kaptol za razdoblje 2021.-2027. godine., Strategija.pdf
24. Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kaptol za 2021. godinu., Plan.pdf
25. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu.
26. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2020. godinu.
27. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2020. godinu.
28. I. izmjene i dopune Programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.
29. II. izmjene i dopune Programa građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.

 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku
2020./2021. godinu
2. Odluka o sufinanciranju troškova školske kuhinje.
3. Odluka o isplati Božićnog dara.
4. Odluka o isplati Božićnog dara za djecu.
5- Odluka o isplati poklon bona povodom Božićnih blagdana.
6. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore MK „Independet“.
8. Zaključak o oslobađanju plaćanja potraživanja naknade za grobna mjesta umrlih
hrvatskih branitelja.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi za razvoj i promicanje moto sporta.
10.Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi GFR Film-Video.