Predstavničko tijelo

OPĆINSKO VIJEĆE

 

c_300_270_16777215_0_0_images_slike2021_dario_loncarevic.jpgPredsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol je g. Dario Lončarević

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo čije predstavnike biraju građani Općine i obavlja poslove koje su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Član predstavničkog tijela dužnost obavlja časno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo (Općinsko vijeće):

  1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
  2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
  3. osniva i bira članove radnih tijela vijeća,
  4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela općine, odnosno grada,
  5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu ili grad,
  6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela.

 
R. br. Ime i prezime  Funkcija Adresa Broj telefona Stranačka pripadnost
1. Dario Lončarević Predsjednik Vijeća   Vinogradska 24, Kaptol 098/9749823 HDZ
2 Nikolina Stanić Potpredsjednik Češljakovci 19/A, Kaptol 098/1891217 HDZ
3 Denis Antolović Član  Golo Brdo 25, Kaptol  099/6456062 HDZ
4 Damir Poljanac Član  Požeška 33, Kaptol 098/363174 HDZ
5 Mate Jurić Član  Komarovci 15, Kaptol 098/442050  HDZ
6 Robert Keler Član  Alilovci 141, Kaptol  099/6990367 HDZ
7 Petar Mijoković Član  Podgorje 60, Kaptol 099/6749901 HDZ
8  Marina Jaković  Član Doljanovci 10/A, Kaptol  099/8722546 HDZ
9 Željko Perić Član  Ramanovci 2/A Kaptol 099/6243863  HDZ
10 Dijana Dakić Član  Ramanovačka,28/A Kaptol  098/484-131 HSS
11 Željko Haničar Član Požeška 18, Kaptol  098/1828570 HSU
12 Dražen Tadijanović Potpredsjednik  Malca 41, Kaptol  092/3392266 SDP
13 Milica Zorić Član  Ramanovci 6, Kaptol  099/7350964 SDP