Javna rasprava o izmjenama PPUO

Javna rasprava o izmjenama PPUO

Sukladno zakonskim obvezama, Općina Kaptol objavljuje Informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kaptol. Javna rasprava  i javni uvid trajat će do 27.12.2019. godine.  Tekst obavijesti o javnoj raspravi dostupan je u nastavku teksta. 

Prijedlog druge izmjene dostupan je putem slijedeće datoteke: Prijedlog II. izmjene i dopune PPUO Kaptol.zip (101 MB)

 

KLASA:350-02/18-01/03
URBROJ:2177/05-02-19-56
Kaptol, 06. prosinca 2019. godine

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), te Zaključka načelnika Općine Kaptol, KLASA:350-02/18-01/03, URBROJ: 2177/ 05-02-19-55, od 05. prosinca 2019. godine, Jedinstveni Upravni odjel Općine Kaptol, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Općinu Kaptol, objavljuje

OBAVIJEST
O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KAPTOL
1. Općinski načelnik Općine Kaptol Zaključkom, KLASA:350-02/18-01/03, URBROJ: 2177/ 05-02-19-55, od 05. prosinca 2019. godine, utvrdio je Prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kaptol (u nastavku: Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana).

Objavljuje se javna rasprava o utvrđenom Prijedlogu II. Izmjene i dopune Plana koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Ova obavijest objavit će se u dnevnom tisku („Glas Slavonije“), mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te na mrežnim stranicama Općine Kaptol.

3. Posebna obavijest o javnoj raspravi dostavlja se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjev za izradu Prijedloga II. Izmjene i dopune Plana.
4. Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana započinje 16. prosinca 2019. godine i trajat će zaključno s 27. prosincem 2019. godine.

5. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, može se obaviti u vijećnici Općine Kaptol, Školska 3, 34334 Kaptol svakim radnim danom od 8,00 – 15 sati.

6. Javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Plana, a radi stručnog obrazloženja izrađivača, organizira i provodi Jedinstveni upravni odjel s odgovornim voditeljem izrađivača Prijedloga II. Izmjene i dopune Plana, javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, a održat će se dana 19. prosinca 2019. godine, u vijećnici Općine Kaptol, Školska 3, u Kaptolu, s početkom u 11 sati.

7. Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani:

- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana,
- mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja
usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- mogu davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- mogu nositelju izrade uputiti pisane prijedloge i primjedbe, dostavom istih u pisanom
obliku (osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela) ili putem pošte
preporučeno na adresu: Općina Kaptol, Školska 3, 34334 Kaptol najkasnije do 27.
prosinca 2019. godine.

Pisani prijedlozi i primjedbe, koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir pri pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

8. Javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima, koja su dala ili su trebala dati zahtjeve za izradu Prijedloga II. Izmjene i dopune Plana dostaviti će se posebna pisana obavijest o javnoj raspravi, a ista mogu dostaviti svoja mišljenja najkasnije do 27. prosinca 2019. godine u protivnom smatrat će se da isti nemaju primjedbi.

9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol, Školska 3, 34334 Kaptol, na broj telefona: 034/231-023 ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

PROČELNIK JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA:

Josip Soudek, spec. oec.