Prethodna rasprava PPUO Kaptol

KLASA: 350-01/11-01/6
URBROJ: 2177/05-02-11-113
Kaptol, 01. veljače 2012. godine.                                    

Na temelju čanka. 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Izmjene i dopune PPUO Kaptol ("Službeni glasnik općine Kaptol“, br. 05/11.), Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol kao nositelj izrade Izmjene i dopune PPUO Kaptol objavljuje

OBAVIJEST

O PRETHODNOJ  RASPRAVI

u postupku izrade Izmjene i dopune PPUO Kaptol

1.    Prethodna rasprava u tijeku izrade Izmjene i dopune PPUO Kaptol održati će se dana 10. veljače 2012. godine s početkom u 10,00  sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol, Školska 3.

2.    Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.

3.    Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Primjedbe, prijedlozi i očitovanja mogu se dati i u pisanom obliku na adresu Nositelja izrade – Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol, Školska 3, 34334 Kaptol, najkasnije 15 dana od odana održavanja prethodne rasprave (do 25. veljače  2012. g.).

Svi zainteresirani mogu se za više informacija obratiti Nositelju izrade – Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol Školska 3, 34334 Kaptol, telefon: 034/231-023 ili izrađivaču - Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, 34000 Požega, telefon: 034/290-255.


                                                                                                                             Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol