Javna rasprava o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Kaptol

Poziv za javnu raspravu

prilogg Zaključak o izmjenama i dopunama PPUO Kaptol.pdf

KLASA:350-01/11-01/6
URBROJ:2177/05-02-11-150
Kaptol, 30. ožujka 2012.godine.


Na temelju čanka. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kaptol za javnu raspravu, donesenog po Općinskom načelniku Općine Kaptol dana 29. ožujka 2012. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol kao nositelj izrade Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kaptol objavljuje
O B A V I J E S T
O PROVOĐENJU JAVNE  RASPRAVE
O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE KAPTOL

I.
Provodi se javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kaptol (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUO Kaptol), koji je utvrdio Općinski načelnik Općine Kaptol dana 29. ožujka 2012. godine.

II.
Javni uvid u Prijedlog izmjene i dopune PPUO Kaptol  trajat će 10 (deset) dana i to od 10. travnja do  20. travnja 2012. godine.

III.
Javni uvid u Prijedlog izmjene i dopune PPUO Kaptol moći će se izvršiti svakog radnog dana od 800 – 1500 sati u prostorijama nositelja izrade Općine Kaptol, Jedinstvenog upravnog odjela, Školska 3, u Kaptolu te na web-stranicama Općine Kaptol.

IV.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga plana održat će se 17. travnja  2012. godine u 1030 sati, u prostorijama Općine Kaptol, Školska 3, u Kaptolu.

V.
Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog izmjene i dopune PPUO Kaptol mogu se dati na slijedeći način:

1.    Državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju očitovanje u pisanom obliku nositelju izrade – Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol, Školska 3, 34334 Kaptol,  
najkasnije do 20. travnja 2012. godine ili na javnom izlaganju.

2.    Građani i udruge:

-    upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
-    davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju koje će se održati 17. travnja 2012. godine,
-    davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku, na adresu: Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol, Školska 3, 34334 Kaptol, najkasnije do 20. travnja 2012. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet izrade Izmjene i dopune PPUO Kaptol, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KAPTOL