Uvid u idejni projekt

 Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, rješavajući po zahtjevu investitora, Općine Kaptol, Školska 3, Kaptol, u postupku izdavanja lokacijske dozvole na temelju odredbe čl. 111. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN», br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), te odredbe čl. 84. i 95. Zakona o općem upravnom postupku («NN br. 47/09)

P O Z I V A

 vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninama u k.o. Doljanovci, a na kojima je predviđen slijedeći zahvat u prostoru

 formiranje novih građevnih čestica, te izgradnja prometne i komunalne infrastrukture Gospodarske zone „“Novi Bešinci“ u Novim Bešincima

 da u postupku izdavanja lokacijske dozvole mogu izvršiti uvid u Idejni projekt radi izjašnjenja.

 Uvidu u Idejni projekt ZOP br:01/12, a koji čine dvije knjige i to:

-knjiga I. - Idejni projekt-građevinski br. TD:12/12, a izrađen u svibnju 2012. godine po Zajedničkom projektantskom uredu Tamara Rusović i Lidija Jug iz Požege, Županijska 20,

-knjiga II. - Idejni projekt elektroenergetske mreže, javne rasvjete i elektroničke komunikacijske infrastrukture Gospodarske zone Novi Bešinci br. TD:12/2012, a izrađen u lipnju 2012. godine po ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. iz Osijeka, A. Reisnera 95a

Mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi punomoćnici u prostorijama Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije u Požegi, Županijska 7, dana 31. svibnja 2013. (petak) u vremenu od 8,00 do 9,00 sati.

 Prilikom uvida u idejni projekt dužni ste dokazati da imate svojstvo stranke, te dokazati pravni interes (priložiti izvod iz zemljišne knjige).

 Ako se iz opravdanih razloga ne možete odazvati u određeno vrijeme, uvid možete izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od 8 dana od dana određenog ovim pozivom, u kojem slučaju ste dužni dokazati opravdanost razloga zbog kojih se niste mogli odazvati pozivu.

Ako se pozivu na uvid u idejni projekt ne odazovete ni u roku 8 dana od dana za koji je zakazan uvid, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu sa pravilima postupka i materijalnom propisu.

Lokacijska dozvola se može izdati i u slučaju da se pozvane stranke iz ovog poziva ne odazovu.

 Županija Požeško-slavonska

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo