Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje nerazvrstanih cesta

U sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta, Općina Kaptol sanirala je dva cijevna propusta preko vodotoka te prema utvrđenom planu provodi održavanje nerazvrstanih cesta na cijeloj Općini. Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta predviđeni su čitavu godinu, odnosno do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava.