Ostvarenje proračuna travanj 2020.

Ostvarenje proračuna travanj 2020.

Iza nas je 4 mjeseca 2020. godine, odnosno trećina godine već je prošla. Proračun Općine Kaptol za 2020. godinu planiran je na razini 15.400.000,00 kn. Gledano sa financijske strane, naplata prihoda još uvijek je zadovoljavajuća.

Naplata svih prihoda je na razini od 40%, dok su rashodi realizirani sa oko 24%. Zbog smanjenja državnog proračuna, još uvijek je nemoguće procijeniti pad prihoda ali on je već sada vidljiv. Uspoređujući porezne prihode travnja 2020. i travnja 2019. isti su manji za 16,12% (za oko 100.000,00 kn). Prva izmjena i dopuna proračuna Općine Kaptol planirana je u lipnju, kada će se zasigurno znati više o smanjenju prihoda ali i o umanjenju rashodovne strane, odnosno štednji i smanjenju troškova.