Javni poziv radi evidentiranja nerazvrstane ceste

Javni poziv radi evidentiranja nerazvrstane ceste

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN,  broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN, broj 59/18) objavljuje se
JAVNI POZIV
Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste kroz plantažni vinograd u k.o. PODGORJE,  o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste u katastarskom operetu i zemljišnoj knjizi.
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Kaptol.
Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste kroz plantažni vinograd u k.o. Podgorje, izraditi će tvrtka GEO GRUPA d.o.o. za geodetske poslove, Zagrebačka 46, 34340 Kutjevo, Hrvatska.
Obilježavanje granica dijelova katastarskih čestica 686, 684, 681, 685, 680, 678, 679, 670, 675, 676, 674, 671, 662, 661, 656, 632, 1351 i 1748 u k.o. Podgorje na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će 10. srpnja 2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 12. srpnja 2023. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati u prostorijama tvrtke GEO GRUPA d.o.o., Dragutina Lermana 8, 34000 Požega, Hrvatska.
 
KLASA : 340-02/23-01/05
URBROJ : 2177-5-2-23-1 
Kaptol,  03. srpnja 2023.
  
Općinski načelnik:
Mile Pavičić, ing., v.r.