Javno predlaganje programa za 2015.g.

KLASA:402-08/14-01/8
URBROJ: 2177/05-01-14-1
U Kaptolu, 30. listopada 2014.


JAVNI POZIV
za  predlaganje programa/aktivnosti javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine Kaptol za 2015.godinu


Pozivamo sve korisnike proračunskih sredstva Općine Kaptol da podnesu svoj prijedlog programa/aktivnosti za 2015. g. koji treba sadržavati: obrazloženje programa/aktivnosti, financijski plan - odnosno specificirani troškovnik za izvršenje predloženog programa/aktivnosti u kojem će se navesti podatke o ukupnim troškovima, o dijelu sredstava koja osiguravate iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava za koja predlažete da ih osigura Općina Kaptol.
Iznose troškova treba iskazati u kunama.
Prijedlozi se mogu dostaviti osobno ili putem pošte a najkasnije do 14. studenog  2014. godine.
Nepotpuni prijedlozi, kao i prijedlozi koji ne prispiju u navedenom roku i propisanoj prijavnici, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kaptol.
U skladu sa Zakonom o športu (NN broj: 111/97., 13/98., 24/01.i 71/06.), Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj:47/90 i 27/93 i 38/09.) i Zakonom o tehničkoj kulturi (NN broj: 76/93 i 11/94. 38/09.), te ocjenom izvršenja programa za 2014. godinu u Programe javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Kaptol uvrstit će se oni programi/aktivnosti koje prihvati Općina Kaptol tj. Općinsko Vijeće Općine Kaptola, a na prijedlog načelnika Općine Kaptola - uvažavajući Zakonske obveze kao i financijske mogućnosti Općine Kaptol.
Prijedloge programa/aktivnosti u skladu sa sadržajem ovoga poziva treba poslati na adresu OPĆINA KAPTOL, 34344 Kaptol, Školska 3, na propisanoj prijavnici za sufinanciranje programa koja vam je dostupna na službenoj stranici Općine Kaptol (www.opcina-kaptol.com) ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol. Ukoliko se predlaže više programa/aktivnosti - za svaki program treba priložiti posebnu prijavnicu. Za sve eventualne nejasnoće možete se obratiti na telefon 231-023.

prilogg  Obrazac prijavnice.pdf


Općinski načelnik: