Glasnik

broj 2/2011

SADRŽAJ

AKTI OPĆINSKOG  NAČELNIKA

1.    Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
2.    Odluka o uspostavi prava služnosti na k.č. br. 1166 u k.o. Kaptol.
3.    Prethodna suglasnost Tekiji d.o.o., na prijedlog Odluke o cijeni vodnih...