Glasnik

broj 2/2014

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa).
2. Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol...