Glasnik

broj 1/2011

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o javnim priznanjima Općine Kaptol.
2.    Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.
3.    Odluka o izmjeni Odluke o visini komunalnog doprinosa u Općini Kaptol.
4.    Odluka o izmjeni...