Glasnik

Broj 7/2011

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Kaptol.
2. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine.
3. Proračun Općine Kaptol za 2012. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, posebni dio: rashodi, plan razvojnih programa,...