Glasnik

Broj 4/2012

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kaptol.
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu. (opći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi
  3. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol...