Glasnik

broj 4/2014

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Proračun Općine Kaptol za 2015. godinu, opći dio: (prihodi, rashodi, račun financiranja, posebni dio: rashodi, plan razvojnih programa, projekcije: prihodi, rashodi).
2. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu.
3. Zaključak o prihvaćanju...