Glasnik

broj 6/2013

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o podjeli društva Tekija d.o.o. iz Požege.

2. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine.

3. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Kaptol.

4. Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kaptol.

5. Izmjene Pravilnika o utvrđivanju kriterija za...