Glasnik

Broj 6/2012

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  1.  III. izmjene i dopune prorčuna Općine Kaptol za 2012. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, posebni dio: prihodi, rashodi, plan razvojnih programa).
  2. Odluka o zaduženju kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. za financiranje kapitalnih ulaganja za izgradnju objekata...