Glasnik

Broj 2/2013

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu (opći dio: prihodi, rashodi,   posebni dio: rashodi, ).
  2. I. izmjene i dopune prorčuna Općine Kaptol za 2013. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, posebni dio:...