Glasnik

broj 8/2020

od. 22.12.2020.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2018/2, z.k.ul.70 u k.o. Doljanovci.
2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2275/2, z.k.ul.751 u k.o...