Glasnik

broj 1/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 371/1, z.k.ul. 70 u 70 u k.o. Doljanovci.
2. Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
3. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2016...