Glasnik

broj 7/2018

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kaptol.
2. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja poljoprivrede Općine Kaptol.
3. Proračun Općine Kaptol za 2019. godinu sa smjernicama za 2020. i 2021. godinu, obrazloženje proračuna.
4. Odluka o...