Glasnik

broj 6/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o lokalnim porezima Općine Kaptol.
2. Odluka o prijedlogu izbora člana NO Komunalac Požega d.o.o..
3. Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
4. Proračun Općine Kaptol za 2020. godinu i projekcije za 2021. i...