Glasnik

Broj 06/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Analiza sustava civilne zaštite za Općinu Kaptol u 2017. godini.
2. Odluka o usvajanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 1156 u k.o. Kaptol.
3. Odluka o promjeni stsusa i kulture bjavnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 2287 u k.o. Kaptol.
4. Proračun...