Glasnik

broj 5/2015

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Proračun Općine Kaptol za 2016. godinu: Opći dio (prihodi, rashodi, račun financiranja), poseban dio (rashodi, plan razvojnih programa s projekcijama).
2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu.
3. Analiza sustava zaštite i spašavanja na...