Glasnik

broj 4/2015

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu (Opći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi)
2. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od
01.01.-30.06.2015. godine.


AKTI OPĆINSKOG...